Lokal usługowy na sprzedaż, 3698 m², Tomice, Europejska

lokal usługowy • na sprzedaż • rynek wtórny • Tomice • Europejska

555 000  • 3698 
150 zł za m2

1 łazienka • 2 piętro • budynek 3 piętrowy

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

! JEDYNA TAKA DZIAŁKA W OKOLICY!!!

Działka zlokalizowana w miejscowości Tomice w bliskim sąsiedztwie firmy Fackelmann. Nieruchomość o powierzchni 3698m2 (55x67) z dostępem do wszystkich mediów miejskich, objęta miejscowym planem zagospodarowania, który umożliwia realizację np.
Dla terenu oznaczonego symbolem 1. U:
1.Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 1. U są:
usługi administracji, turystyki, gastronomi i kultury, w tym domy weselne;
usługi handlu;
usługi motoryzacyjne, nie zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu 1.U są:
usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane w bryły budynków o funkcji podstawowej, z zastrzeżeniem że powierzchnia użytkowa przeznaczona pod usługi podstawowe nie może przekroczyć 40% powierzchni użytkowej całego budynku;
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana w formie pojedynczego lokalu mieszkalnego w budynku usługowym, w kondygnacji powyżej parteru.

3.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej, z prawem do remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy;
zakazuje się realizacji obiektów o powierzchni zabudowy większej niż 1.000 m2
zakazuje się lokalizacji na działce budowlanej więcej niż jednego wolno stojącego budynku garażowego lub gospodarczego, przy czym maksymalna powierzchnia użytkowa takiego obiektu to 36 m2

4.Zasady ochrony i kształtowania środowiska:
przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową;
zakazuje się realizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

5.Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
10 m od linii rozgraniczającej drogi 2.KDL;
10 m od linii rozgraniczającej drogi 1.KD-GP.

6.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:
powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż:
a)1.350 m2 dla działki ewidencyjnej nr 83/5,
b)1.500 m2 dla pozostałej części terenu;
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego- 5 -Poz. 9064
2)szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niż 25 m;
3)wysokość zabudowy nie większa niż 12 m;
4)wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 40%;
5)powierzchnia zabudowy nie większa niż 30%;
6)wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 0.9;
7)realizacja dachów:
a)dla zabudowy usługowej: o kącie nachylenia połaci dachowych do 10;
b)dla zabudowy mieszkaniowej: o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 35 do 45, przy czym dla istniejących budynków w przypadku rozbudowy i częściowej nadbudowy dopuszcza się zachowanie i kontynuację istniejącego kąta spadku połaci dachowych;
8)obowiązująca kolorystyka budynków:
a)dachy o kącie nachylenia nie mniejszym niż 35 przekryte dachówką bądź też innym materiałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości,
b)elewacje budynków w kolorach od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żółtego,
c)zakazuje się stosowania na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych, w tym sidingu.

7.Ustala się zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:
1)ogrodzenia od strony dróg sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich miejscowe wycofanie w głąb działki w stopniu niezbędnym w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód tj.: drzew, urządzeń infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych, z zastrzeżeniem pkt 2;
2)przy drogach o szerokości w liniach rozgraniczających mniejszej niż 10 m w miejscach sytuowania bram wjazdowych nakazuje się wycofanie ogrodzeń o 2 m;
3)ustala się wysokość ogrodzenia nie większą niż 2,5 m od poziomu gruntu rodzimego;
4)dla zabudowy usługowej ustala się ogrodzenia ażurowe co najmniej powyżej 0,6 m od poziomu gruntu rodzimego;
5)dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się realizacji pełnych ogrodzeń;
6)zakazuje się realizacji ogrodzeń o przęsłach z prefabrykatów betonowych.

8.Ustala się zasady dotyczące reklam zgodnie z przepisami zawartymi w §53.

9.Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami rozdziału 4 w zakresie uzbrojenia terenu.

10.Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej:
1)obsługa komunikacyjna od drogi 2.KDL;
2)miejsca postojowe należy lokalizować na terenie własnej działki budowlanej według zasad ustalonych w §42.


Zainteresowanych zapraszam do oglądania.


Masz pytania śmiało dzwoń:

Andrzej Laśkiewicz 791 420 680-------------
-------------

KREDYT ----- KREDYT ----- KREDYT
Oferujemy Państwu także bezpłatną pomoc w uzyskaniu najtańszych oraz najlepszych kredytów hipotecznych
- ok. 20 banków
- profesjonalni doradcy z doświadczeniem
- szybkie sprawdzanie zdolności kredytowej
- nie czekaj, wejdź już dziś na stronę: dalar.pl/kredyty i wyślij zapytanie
- przeczytaj także opinie i rekomendacje zadowolonych klientów, oni już korzystali z doradców
- oszczędzasz czas i pieniądze - to doradcy załatwią za Ciebie wszystkie formalności
-------------

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny.
Dane kontaktowe

DALAR Nieruchomości

ul. Pijarska 46 05-530 Góra Kalwaria

tel: +48 22 716 00 00

tel: +48 790 580 540

Andrzej Laśkiewicz

tel: +48 791 420 680

Osoba do kontaktu: Andrzej Laśkiewicz

Instrukcje kontaktowe: Andrzej Laśkiewicz telefoniczny 791 420 680

 Wyślij wiadomość e-mail

 Zobacz wszystkie oferty pośrednika

  • powierzchnia: 3698 m2
  • powierzchnia działki: 3698 m2
  • piętro: 2 piętro
  • liczba pięter w budynku: 3 piętrowy
  • liczba łazienek: 1 łazienka
  • numer oferty: 18878-604
  • data dodania: 24 Styczeń 2020
  • data ostatniej aktualizacji: 28 Styczeń 2020

Dane kontaktowe

DALAR Nieruchomości

ul. Pijarska 46 05-530 Góra Kalwaria

tel: +48 22 716 00 00

tel: +48 790 580 540

Andrzej Laśkiewicz

tel: +48 791 420 680

Osoba do kontaktu: Andrzej Laśkiewicz

Instrukcje kontaktowe: Andrzej Laśkiewicz telefoniczny 791 420 680

 Wyślij wiadomość e-mail

 Zobacz wszystkie oferty pośrednika